Moduli

Proces në e-Plagaje

Kliko këtu për të shkarkuar manualin: “E-Pagesa”

 

Në përpunimin e transaksionit online marrin pjesë 5 subjekte:

 • E-tregtar (shitës),
 • Blerësi (përdoruesi përfundimtar që kryen transaksionin),
 • Banka pranuese, d.m.th. “blerës” (një bankë me të cilën e-tregtari bashkëpunon),
 • Organizata e kartave (Mastercard, Visa, Diners, etj.) dhe
 • Banka emetuese, d.m.th. “emetuesi” (banka – lëshuesi i kartës së blerësit përfundimtar).

Që banka pranuese të përpunojë transaksionin online, kërkohet një portë pagese dhe një procesor pagese.

Hyrja e pagesës është portali përmes të cilit banka pranuese (banka e tregtarit) merr të dhënat e kartës së klientit për përpunim të mëtejshëm.

Procesori i pagesave është një mjet teknik që është një ndërmjetës ndërmjet bankave dhe organizatës ndërkombëtare të kartave (Visa, Mastercard, etj.) për të kryer transaksione online. Procesori i pagesave mund të jetë në pronësi të bankës (i brendshëm) ose banka mund të përdorë një procesor të jashtëm pagese. Procesori i dërgon të dhënat per procesim organizatave të kartave për të shlyer fondet nga transaksionet me kartë.

Njoftim i Rëndësishëm

Tregtari elektronik nuk ka asnjë informacion mbi të dhënat nga karta e pagesës së blerësit. E njëjta gjë transmetohet përmes portës së pagesës direkt në bankën pranuese – banka e tregtarit, e cila më pas përmes procesorit të pagesave (të brendshëm ose të jashtëm) ia transmeton informacionin organizatës së kartave që komunikon me bankën lëshuese të kartës së klientit.

Kliko këtu për të shkarkuar manualin: “E-Pagesa”

 

Shkembimi dhe shlyerja e transaksioneve online.

Clearing është shkëmbimi i informacionit të transaksionit ndërmjet bankës së tregtarit dhe bankës lëshuese të kartës, nepermjet organizatës së kartës Visa ose MasterCard.

Shlyerja është procesi i shkëmbimit të fondeve ndërmjet lëshuesit të kartës dhe bankës së tregtarit për të përfunduar transaksionin.

Shkembimi dhe shlyerja e transaksioneve me kartë lehtësohet përmes Transaction Data Exchange, e cila është infrastruktura elektronike që Visa dhe MasterCard kanë vendosur për të përpunuar transaksionet financiare midis bankave të tyre anëtare. Shkembimi dhe shlyerja e transaksionit ndodh më pas.

Procesi i shlyerjes mund të ndryshojë pak nga një bankë përpunuese në tjetrën, por në përgjithësi kalon nëpër fazat e mëposhtme:

 1. Pas përfundimit të ditës së punës, banka e tregtarit dorëzon informacionin e transaksionit në organizatën përkatëse të kartës (Visa ose MasterCard).
 2. Organizata e kartës shkemben, shlyen dhe dërgon informacionin e transaksionit në bankën lëshuese të kartës dhe më pas e shlyen atë duke kredituar llogarinë bankare të tregtarit dhe duke debituar llogarinë e lëshuesit të kartës.
  1. Shuma e kredituar në bankën e tregtarit është e barabartë me shumën e transaksionit, minus tarifat dhe minus komisionin (tarifa që Visa dhe MasterCard ngarkojnë për përpunimin e çdo transaksioni me kartë).
  2. Shuma e debituar nga llogaria e lëshuesit të kartës është e barabartë me shumën e transaksionit, minus tarifat e kthimit të përcaktuara nga Visa dhe MasterCard.
 3. Banka e tregtarit merr fondet e saj, zakonisht brenda 24 orëve nga transaksioni, dhe krediton llogarinë e tregtarit, zakonisht brenda 48 orëve nga transaksioni. Tregtari elektronik merr një shumë të barabartë me shumën e kredituar në llogarinë e bankës që përpunon transaksionin, minus tarifat e procesimit të pagesave (kostot dhe tarifat që tregtari ka rënë dakord të paguajë për shërbimet e përpunimit të kartave).
 4. Lëshuesi i kartës informon për transaksionin e kryer në llogarinë e mbajtësit të kartës.

Përfitimet

Përfitimet për e-shitësit

Dyqanet që kanë Shenjë të Markës Besimit për ueb faqen e e-tregtisë elektronike mund të sjellë disa përfitime.
Këtu janë disa nga avantazhet kryesore:

 • Rritja e besimit dhe kredibilitetit

  Shenjat e Markave të Besimit ndihmojnë në ndërtimin e besimit dhe sigurinë tek vizitorët dhe klientët e mundshëm. Ata sigurojnë që ajo ueb faqe i është nënshtruar një procesi të plotë verifikimi dhe plotëson disa standarde të sigurisë, privatësisë dhe besueshmërisë.

 • Normat e përmirësuara të konvertimit

  Shenjat e Markave të Besimit mund të ndikojnë pozitivisht në normat e konvertimit duke i zbutur dyshimet ose shqetësimet që klientët mund t’i kenë gjatë procesit të blerjes. Kur klientët kanë besim dhe ndihen të sigurt, ka më shumë gjasa që ata të kryejnë transaksione, që çon në rritjen e shitjeve.

 • Garanci për Sigurisë

  Shenjat e Markave të Besimit shpesh tregojnë se ueb faqja ka implementuar masa sigurie për të mbrojtur të dhënat e klientit. Kjo mundëson siguri shtesë për klientët se informacioni i tyre personal dhe financiar është i sigurt, gjë që mund të ndihmojë në minimizimin e rrezikut të mashtrimit ose vjedhjes së identitetit.

 • Avantazhi konkurrues

  Në një peizazh shumë konkurrues të tregtisë elektronike, shfaqja e Shenjës Rajonale të Markës Besimit për e-tregti mund të veçojë ueb faqen tuaj nga faqet tjera. Kjo ju jep një avantazh konkurrues duke e theksuar përkushtimin tuaj për onlajn transaksione të sigurta dhe të besueshme.

 • Përvojë më e mirë me klientit

  Shenja e Markës së Besimit mund të kontribuojnë për të krijuar përvojë të përgjithshme të përmirësuar për klientin. Duke shfaqur dukshëm Shenjën e Markës Besimit, klientët do të ndihen më rehat dhe më të kënaqur gjatë lundrimit të tyre dhe gjatë blerjes.

 • Pajtueshmëria ligjore

  Marrja dhe mbajtja e Shenjës së Markës Besimit kërkon respektimin e standardeve specifike ligjore dhe industriale. Duke i përmbushur këto kërkesa, ueb faqja juaj e e-tregtisë mund të sigurojë pajtueshmëri me rregulloret dhe udhëzimet përkatëse.

Është e rëndësishme të theksohet se klientët po bëhen i gjithnjë e më të vëmendshëm dhe më kërkues, prandaj është thelbësore të zgjidhni ofrues me reputacion të markave të besimit që janë relevantë në tregun tuaj të synuar.

Përfitimet për e-blerësit

Posedimi i Shenjës Rajonale të Markës Besimit për e-tregti në një ueb faqe të e-tregtisë mundëson përfitime të shumta për e-blerësit. Këto janë disa nga avantazhet:

 • Rritja e besimit

  Prania e Shenjës Rajonale të Markës Besimit për e-tregti u jep siguri e-blerësve se ueb faqja është vlerësuar dhe se i plotëson standardet specifike të vendosura nga autoritete të besueshme në rajon. Kjo e rrit besimin në kredibilitetin e ueb faqes dhe i zvogëlon shqetësimet rreth mashtrimeve ose aktiviteteve mashtruese.

 • Autenticiteti dhe Legjitimiteti

  E-Blerësit shpesh, gjatë blerjeve në internet, hasin në ueb-faqe të panjohura, veçanërisht kur bëjnë blerje nga ndonjë treg tjetër. Shenja Rajonale e Markës Besimit shërben si një sinjal autenticiteti, që tregon se ueb faqja është origjinale dhe se udhëhiqet nga një biznes legjitim. Kjo u ndihmon blerësve të marrin vendime të informuara dhe e zvogëlon rrezikun e rënies në ueb faqe të falsifikuara ose jo të besueshme.

 • Mbrojtja e informacioneve personal

  Shenjat e Markave të Besimit shpesh tregojnë se ueb faqja i përmbahet praktikave të mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë. E-Blerësit kur e dinë se informacionet e tyre personale do të trajtohen në mënyrë të sigurt inkurajohen t’i ndajnë të dhënat e tyre me besim, që çon në një përvojë më të sigurt të onlajn blerjeve.

 • Sigurimi i cilësisë

  Shenjat e Markave të Besimit shpesh kërkojnë respektimin e standardeve të cilësisë nga ueb faqja për e-tregti. Kjo mund të përfshijë faktorë si autenticiteti i produktit, informacioni i besueshëm dhe shërbimi i mirë ndaj klientit. Blerësit elektronikë përfitojnë nga këto masa të sigurimit të cilësisë pasi mund të presin një nivel të caktuar të ekselencës së produktit dhe shërbimit gjatë blerjes nga një ueb faqe që ka Shenjë Rajonale të Markës Besimit për e-tregti.

 • Transparencë e përmirësuar

  Shenjat Rajonale të Markës Besimit e promovojnë transparencën në aspekte të ndryshme të një ueb faqeje për e-tregti, siç janë procedurat e kthimit dhe rimbursimit, termat dhe kushtet dhe vlerësimet e klientëve. Kjo u mundëson e-blerësve informacione të nevojshme për të marrë vendime të informuara për blerjet, duke nxitur treg onlajn më transparent dhe më të besueshëm.

 • Përvoja e përmirësuar e klientëve

  Shenjat e Markave të Besimit mund të përmirësojnë përvojën e përgjithshme të klientëve. E-Blerësit ndihen më të qetë gjatë procesit të blerjes, gjë që rezulton në rritje të besimit për të realizuar një blerje dhe probabilitet më të lartë për ta përsëritur atë transaksion.

Në përgjithësi, Shenjat Rajonale të Markës Besimit për e-tregti luajnë një rol vendimtar në ndërtimin e besimit, rrënjosjen e besimit dhe përmirësimin e përvojës së blerjeve për e-blerësit kur blejnë jashtë kufijve të tyre shtetëror dhe si rrjedhojë përfitojnë si blerësit ashtu edhe ueb faqja e e-tregtisë.

Shenja Rajonale e Markës Besimit ju tregon si blerës se:

 • Shitësi është entitet i regjistruar
 • E-shitësi siguron informacione të qarta dhe të sakta për identitetin dhe kontaktet e tij
 • E-shitësi i siguron të gjitha informacionet në lidhje me çmimin dhe të gjitha kostot përkatëse përpara hapit përfundimtar të porosisë
 • E-shitësi i paraqet të gjitha kushtet dhe detyrimet kontraktuale të blerësit në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme
 • E-shitësi ofron mënyrë të pagesës transparente dhe të pranuar përgjithësisht
 • E-shitësi ofron mënyra dhe kushte transparente të dorëzimit
 • Të gjitha informacionet në lidhje me politikën e privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale në dispozicion për informacionin e përdoruesve janë në dispozicion të klientit në një mënyrë të lehtë dhe të kuptueshme.
 • E-shitësi ia paraqet blerësit në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme të gjitha të drejtat dhe detyrimet e tij ligjore, të drejtën për t’u tërhequr nga kontrata dhe politikë transparente të kthimit të produktit.
 • Shitësi ka politikë cookie (biskota) në dispozicion në ueb faqen e tij.

Intervistë me Iris Tela – Rubicon sha (rbcn.al)

Cfarë përfaqëson kompania juaj dhe cilat nevojave te tregut kerkoni t’ju pergjigjeni me shërbimet tuaja? Përse mendoni se jeni të nevojshem në treg?

Rubicon u krijua në shtator 2020, me synimin për të ushtruar veprimtarinë e tij si Institucion I Parasë Elektronike. Rubicon është një kompani fintech, liçensuar nga Banka e Shqipërisë, ngritur me qëllim ofrimin e zgjidhjeve financiare dhe zhvillimin e një rrjeti të proçesimit të pagesave. Rubicon lindi për të plotësuar nevojat e tregut, të spikatura edhe më shumë nga pandemia e Covid-19 e cila shtyu vrullshëm në preferencën e zgjidhjeve në distancë. Për t’ju përgjigjur këtyre nevojave, kompania ka sjellë produktin e saj inovativ, platformën PAGO, me të cilën u vlerësua si StartUp-i i vitit nga Albanian ICT Awards në qershor të 2022.. Platforma Pago është instrumenti që do të zhvillojë rrjetin e procesimit të pagesave. Aktivitetet operative të Rubicon përfshijnë edhe këmbimin valuator, shërbime këshillimore, ose zbatim të zgjidhjeve mbështetëse fintech për aktivitetet financiare për të cilat është licencuar.

Cilit segment të tregut i shërben biznesi juaj? A synoni të bëni për vete një niche klientele në një të ardhme të afërt?

Rubicon, si objekt kryesor të veprimtarisë së tij, synon ofrimin e shërbimeve më cilësore për klientët që kanë ose nuk kanë llogari në një bankë të nivelit të dytë në vend. Ndërkohë që tregu orientohet gjithnjë e më shumë drejt një ekonomie të formalizuar, ne jemi aty për të lehtësuar këtë proces dhe për t’i shkuar klientit “aty ku ndodhet”, duke i mundësuar kryerjen e operacioneve të ndryshme financiare në një mënyrë më të shpejtë, më të thjeshtë, me kursim kohe dhe falas!

Zgjidhjet tona konsistojnë në ripërcaktimin dhe ridizajnimin e përvojave financiare. Rubicon planifikon të operojë tërësisht online pa degë dhe agjentë. Selia e kompanisë është në Tiranë, por shtrija e saj është në të gjithë territorin. Planet tona të ardhshme dhe ambicia jonë janë shtrirja në nivel evropian, për të akomoduar shqiptarët ngado që janë.

Çfarë ju bën më të vecantë nga konkurrentët? Çfarë risie mendoni se keni sjellë? Cili është avantazhi juaj konkurrues?

Për ne burimet njerëzore dhe kultura e kompanisë janë shumë të rëndësishme. Ne i krijojme hapësira kreativitetit, origjinalitetit dhe jemi përpjekur që me rekrutimin e elementëve të rinj çdo individualitet të gjejë zërin e tij, duke kontribuar në vendimmarrje, e duke e bërë të vetin çdo projekt. Falë një klimë të shëndetshme bashkëpunimi, në kulturën e kompanisë sonë ja kemi dalë që individualitetet e secilit të formësojnë pjesë të një rebusi, duke plotësuar e nxjerrë në pah vlerën e njëri-tjetrit. Të gjithë së bashku japim më të mirën, shumë më tepër sesa të veçuar. Zotësi e zemër duket një kombinim premtues për jetëgjatësinë e një startup-i.

Marrëdhënia e bashkëpunimit me Mastercard do t’ju ofrojë klientëve tanë lehtësira të cilat na sigurojnë një avantazh konkurrues në treg, krahasuar me IPE-të e tjera. Gjithashtu, bashkëpunimi me Postën Shqiptare, e cila me rrjetin e saj të degëve siguron mbulim në të gjithë territorin brenda vendit, do të na afrojë drejt klientëve pa akses në sistemin bankar, duke rritur potencialisht këtë “fole tregu”.

Me cilët biznese bashkëpunoni për të zgjeruar pjesen e tregut?

Ndonëse konkurrentë, ne bashkëpunojmë edhe me institucione të tjera të parasë elektronike, dhe me bankat e nivelit të dytë për të vlerësuar hapësirat e pashfrytëzuara të biznesit në interes të përbashkët, ku ndërveprimi në treg ndjek rregullin “fitore-fitore”, pra, të gjithë palët fitojnë. Jemi të ndërgjegjshëm që bashkëpunimi jo vetëm për t’ju ndodhur sa më pranë klientit, por edhe sidomos drejt përmirësimit të legjislacionit ekzistues lidhur me ekosistemet e startupeve FINTECH, për t’jua lehtësuar këtyre të fundit të bërit biznes, dhe rrjetëzimi në favor të rezultateve sa më të shpejta e efektive, i shërben rritjes së jetëgjatësisë/qëndrueshmërisë së startupeve në treg.

Cilat jane sfidat e ecommerce për momentin dhe si mendoni t’i zgjidhni?

Implementimi me sukses i “open banking” do të lehtësojë ndërveprimin midis IPE-ve dhe bankave tradicionale me degë fizike, duke rritur shpejtësinë e konvertimit të parasë fizike në elektronike, por edhe anasjelltas, në favor të klientit të kudondodhur.

Si e shihni te ardhmen e sektorit ecommerce?

Mendojmë se ky sektor do të marri zhvillim dhe konkurrenca do të shtohet dita-ditës, pasuar nga rritja e zhvillimit të mëtejshëm të sektorit të shërbimeve në vend. Gjithashtu, zhvillimi i turizmit inteligjent dhe i industrisë së agrobiznesit do të shoqërohet pashmangshmërisht nga zgjidhje inovative, të cilat do t’i shkaktojnë konkurrencës dhimbje koke. Mbetemi optimistë për zhvillimet e tregut në këtë drejtim, duke shpresuar në një bashkëpunim të frytshëm edhe me ligjvënësit.