Moduli 4

Fjalori i nocioneve për e-pagesat

0 A B C D E F H I M N O P R S T U V
 • 3-D Secure

  3-D Secure - Emri për një grup protokollesh të dizajnuara si një shtresë shtesë sigurie për transaksionet online me kartela krediti dhe debiti. Secila nga kartelat kryesore të kreditit ka versionin e vet të protokolleve 3-D Secure.

 • Acquirer

  Blerësi - Një institucion financiar ose Procesor Pagesash (PP) që përpunon dhe operon transaksionet me kartë krediti për një klient biznesi ose tregtar tjetër.

 • Acceptor

  Pranuesi - Një tregtar ose një ent tjetër që pranon një instrument pagese të paraqitur nga një klient për të transferuar fonde tek ai tregtar ose një ent tjetër.

 • Acquiring processor

  Procesori I akreditimit - Procesori i kartës së kreditit që një blerës përdor në mënyrë që ai t'u ofrojë tregtarëve shërbime të ndryshme krediti, duke përfshirë faturimin, raportimin, fshirjen dhe shlyerjen në mënyrë që blerësi të mund t'u ofrojë tregtarëve shërbime të ndryshme krediti, duke përfshirë faturimin, raportimin, fshirjen dhe shlyerjen.

 • Alternative Payments

  Pagesat Alternative - I referohet mënyrave të pagesës që përdoren si një alternativë ndaj pagesave me kartë krediti. Shumica e pagesave alternative janë zhvilluar posaçërisht për tregtinë elektronike. Ato mund të ruhen me karta me vlerë, kuleta dixhitale dhe metoda të tjera alternative pagese që janë specifike për rajonet gjeografike dhe audiencat e synuara.

 • API

  API - ndërfaqja e programimit të aplikacionit

 • Authentication

  Autentifikimi - Një mekanizëm sigurie për verifikimin e: 1) identitetit të një individi ose entiteti tjetër (përfshirë verifikimin me anë të një kompjuteri ose aplikacioni kompjuterik); dhe 2) niveli i autoritetit të atij personi ose entiteti (d.m.th. aftësia e atij personi ose entiteti për të kryer detyra ose aktivitete specifike).

 • Authorization

  Autorizim - Procesi përmes të cilit tregtarët kërkojnë miratimin për një transaksion me kartë krediti ose debiti nga banka e klientit. Banka verifikon nëse llogaria është aktive dhe ka kredi ose fonde të mjaftueshme për të kryer transaksionin.

 • Authorization Code

  Kodi i autorizimit - Kodi i caktuar për transaksionin pasi të jetë miratuar nga përpunuesi.

 • Backup system

  Sistemi rezervë - Një sistem i krijuar për të zëvendësuar sistemin primar në rast se sistemi primar nuk mund të funksionojë për çfarëdo arsye.

 • Bank Identification Number (BIN)

  Numri i identifikimit të bankës (BIN) - Gjashtë shifrat e para të çdo karte krediti, karte debiti ose instrumenti tjetër financiar të ngjashëm. Një BIN jo vetëm që mund të identifikojë bankën nga e cila është lëshuar karta, por gjithashtu mund të identifikojë rrjetin ACH të cilit i përket karta.

 • Bill of exchange

  Fletëpagesë - Urdhër i shkruar nga një palë (lëshuesi) për një tjetër (tërheqësi) që e urdhëron atë të paguajë një shumë të caktuar me kërkesë ose në një datë të caktuar tek lëshuesi ose një palë e tretë e specifikuar nga lëshuesi. Këto përdoren gjerësisht për të financuar tregtinë dhe, kur zbriten me një institucion financiar, për të marrë kredi.

 • Card Data / Customer Card Data

  Të Dhënat e Kartës / Të Dhënat e Kartës së Klientit - Si minimum, të dhënat e kartës përfshijnë numrin e llogarisë kryesore (PAN), dhe mund të përfshijnë gjithashtu emrin e mbajtësit të kartës dhe datën e skadimit. PAN është i dukshëm në pjesën e përparme të kartës dhe kodifikohet në shiritin magnetik të kartës dhe/ose në çipin e futur. Referohet gjithashtu si të dhënat e mbajtësit të kartës.

 • Card Issuer

  Lëshuesi i Kartës - 1) Institucioni financiar ose shitësi që autorizon lëshimin e një karte për një konsumator (ose një organizatë tjetër) dhe është përgjegjës për përdorimin e kartës. Lëshuesi mban autoritetin e plotë mbi përdorimin e kartës nga personi tek i cili është lëshuar karta. Çdo bankë ose organizatë që lëshon, ose bën të lëshohet, kartat bankare për ata që i aplikojnë për to. Çdo organizatë që përdor ose lëshon një numër personal identifikimi (PIN).

 • Kodi i Verifikimit të Kartës (CVC) - Një vlerë unike e llogaritur nga të dhënat e koduara në shiritin magnetik të një karte, që vërteton informacionin e kartës gjatë procesit të autorizimit.

 • Card Verification Code (CVC)

  CVC2/CVV2 (Kodi i Verifikimit të Kartës dhe Vlera e Verifikimit të Kartës) - Këto janë terma të përdorur për kodet e shtypura në panelin e nënshkrimit të mbajtësit të kartës pas numrit të llogarisë të plotë ose të pjesshëm si një veçori sigurie. Kur jepet nga mbajtësi i kartës dhe përfshihet në regjistrin e autorizimit, lejon lëshuesin të verifikojë praninë fizike të kartës. Tregtari ka të drejta të riprezantimit dhe mbrojtje shtesë për kode specifike të kthimit të pagesës kur ndodh miratimi dhe autentifikimi i kësaj vlerë nga lëshuesi. Aplikohet për transaksione ku karta nuk është e pranishme.

 • CVC2/CVV2 (Card Verification Code and Card Verification Value)

  Vlera e Verifikimit të Kartës (CVV) - Një vlerë unike e llogaritur nga të dhënat e koduara në shiritin magnetik të një karte VISA, që vërteton informacionin e kartës gjatë procesit të autorizimit.

 • Card Verification Value (CVV)

  Statusi i CVV2 - Kjo vlerë tregon nivelin e përputhshmërisë midis kodit CVV2 të vendosur në një transaksion dhe vlerës që ndodhet në dosje tek kompania e kartës së kreditit të klientit. Jepet një kod dhe përshkrim narrativ që tregon rezultatet e kthyer nga procesori.

 • CVV2 Status

  Mbajtësi i kartës - Personi që i është lëshuar një kartë bankare ose një person shtesë i autorizuar për të përdorur kartën.

 • Cardholder

  Çip - Një katror i vogël materiali gjysmëpërçues i hollë, si silikoni, i cili është përpunuar kimikisht për të pasur një grup specifik të karakteristikave elektrike si ruajtja e qarqeve dhe/ose elementët logjikë.

 • Data Encryption Standard

  Standardi i Enkriptimit të të Dhënave - Metoda që përdoret për të përzier një mesazh ose të dhëna të tjera në një seri të koduar bitësh para transmetimit.

 • Debit

  Debit - Një pagesë në llogarinë e kartës bankare të një klienti.

 • Debit Card

  Kartë Debiti - Çdo kartë që akseson kryesisht një Llogari Depozite.

 • Digital payment token

  Shenja dixhitale e pagesës - Një paraqitje dixhitale e vlerës së mbështetur nga pretendime ose aktive të shprehura në euro ose të shlyeshme në euro, ose duke iu referuar aktiveve të tjera dixhitale që pranohen sipas rregullave të një skeme të instrumentit të pagesës elektronike për qëllime pagese ose për të shlyer detyrimet e pagesës në euro , dhe që mundëson transferimin e vlerës ndërmjet përdoruesve fundorë. Në varësi të modelit themelor, shenjat e pagesave dixhitale mund të përdoren për të kryer një transferim vlere pa përfshirë domosdoshmërisht një palë të tretë qendrore dhe/ose duke përdorur llogari pagese. Termi "token dixhital i pagesës" përjashton "tokenizimin" e të dhënave të ndjeshme me një vlerë zëvendësuese, e cila kryhet për arsye sigurie për të mbrojtur të dhënat origjinale dhe ku token nuk përfaqëson një aktiv ose pretendim të regjistruar diku tjetër.

 • Digital Wallets

  Portofolë Digjitale - Portofolët digjitalë janë mjete pagese online, zakonisht në formën e një aplikacioni celular. Njihen gjithashtu si një portofol elektronik, e-portofol, ose portofol celular. Portofoli ruan në mënyrë të sigurtë versionet virtuale të informacionit të pagesës - përfshirë llogaritë bankare, kartat e debitit dhe kartat e kreditit, kështu që klienti nuk ka nevojë të fusë detajet e kartës ose të mbajë një kartë fizike për të bërë pagesa.

 • EFTPOS terminal

  Terminali EFTPOS - Një terminal që kap informacionin e pagesave me mjete elektronike dhe transmeton një informacion të tillë qoftë online ose jashtë linje.

 • Electronic Banking

  Banking Elektronik - Një formë e bankingut në të cilën fondet transferohen përmes një shkëmbimi të sinjaleve elektronike ndërmjet institucioneve financiare, në vend të shkëmbimit të parave të gatshme, çeqeve ose instrumenteve të tjera të negociueshme.

 • Electronic Bill Payment (E

  Pagesë Elektronike e Faturave (E-Pay) - Një alternativë ndaj çeqeve prej letre për pagimin e faturave. Konsumatorët mund të përdorin kompjuterë personalë, telefone, telefone me ekran ose ATM për të dërguar udhëzime elektronike tek banka e tyre ose ofruesi i shërbimit të pagesës së faturave për të tërhequr fonde nga llogaritë e tyre dhe për të paguar tregtarët. Pagesat mund të bëhen ose elektronikisht ose përmes një çeku prej letre të lëshuar nga ofruesi i pagesës së faturave.

 • E

  Tregtia elektronike - Shitja ose blerja e mallrave ose shërbimeve nëpërmjet transaksioneve elektronike të kryera nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të ndërmjetësuara nga kompjuteri.

 • Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP; electronic invoicing)

  Paraqitja dhe pagesa e faturave elektronike (EBPP; faturim elektronik) - Procesi që kompanitë përdorin për të mbledhur pagesat në mënyrë elektronike. Ai është bërë një komponent thelbësor i bankingut online në shumë institucione financiare sot. Industritë e tjera - duke përfshirë ofruesit e sigurimeve, kompanitë e telekomunikacionit dhe shërbimet komunale - varen gjithashtu nga shërbimet EBPP.

 • Electronic money

  Paratë elektronike -. Paraja elektronike (e-money) përkufizohet gjerësisht si një magazinë elektronike me vlerë monetare në një pajisje që mund të përdoret gjerësisht për të bërë pagesa për subjekte të ndryshme nga emetuesi i parave elektronike. Pajisja vepron si një instrument mbajtës me parapagesë i cili nuk përfshin domosdoshmërisht llogari bankare në transaksione.

 • Electronic payment instrument

  Instrument i pagesës elektronike - Term përfshirës që përdoret për të përshkruar çdo instrument fizik ose dixhital që përdoret për të kryer transaksione pa para në dorë, duke lehtësuar lëvizjen nga llogaria bankare e klientit te ajo e tregtarit. Shembuj të zakonshëm përfshijnë Kartat e Kreditit, Kartat e Debitit, Debitet Direkte, Ofruesit e Shërbimeve të Pagesave (si Paypal) dhe Portofolët Elektronikë.

 • Electronic payment instrument scheme

  Skema e instrumenteve të pagesave elektronike - Një grup rregullash formale, të standardizuara dhe të përbashkëta që mundësojnë transferimin e vlerës ndërmjet përdoruesve fundorë me anë të instrumenteve të pagesave elektronike. Ajo menaxhohet nga një organ qeverisës.

 • Encryption

  Enkriptimi - Teknika e përzierjes automatike të të dhënave në terminal ose kompjuter para transmetimit të të dhënave për qëllime sigurie/kundër mashtrimit.

 • End

  Enkriptimi nga fillimi në fund - Mbrojtja e pandërprerë e integritetit dhe konfidencialitetit të të dhënave të transmetuara duke i koduar në fillim dhe duke i deshifruar në fund të transaksionit.

 • End User

  Përdoruesi fundor - Një person fizik ose juridik që përdor një instrument pagese elektronike të rregulluar nga një skemë/marrëveshje për transferimin e vlerës, në cilësinë e paguesit, përfituesit ose të dyja.

 • Firewall

  Firewall - Hardware dhe/ose softuer që mbron burimet e rrjetit nga aksesi i paautorizuar. Një firewall lejon ose mohon komunikimin ndërmjet kompjuterëve ose rrjeteve me nivele të ndryshme sigurie bazuar në një sërë rregullash dhe kriteresh të tjera.

 • Hosting Provider

  Ofruesi i sherbimeve te ruajtjes - Ofron shërbime të ndryshme për tregtarët dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve, ku të dhënat e klientëve të tyre "strehohen" ose banojnë në serverët e ofruesit. Shërbimet tipike përfshijnë hapësirën e përbashkët për tregtarë të shumtë në një server, ofrimin e një serveri të dedikuar për një tregtar ose aplikacione web si p.sh. një faqe interneti me opsione "karrocat e blerjeve".

 • Issuing Bank

  Banka emetuese - Një bankë ose institucion tjetër financiar që lëshon të gjitha llojet e kartave (debiti, krediti, me parapagesë, para elektronike) për klientët. Termat "Banka lëshuese e kartës" dhe "lëshuesi" përdoren shpesh në vend të Bankës Emetuese.

 • Malware

  Malware - Softueri keqdashës është krijuar për të depërtuar në një sistem kompjuterik për të vjedhur të dhëna ose për të dëmtuar aplikacionet ose sistemin operativ. Një softuer i tillë zakonisht hyn në një rrjet gjatë shumë aktiviteteve të miratuara nga biznesi, si p.sh. përmes postës elektronike ose shfletimit të faqeve të internetit. Shembujt e malware përfshijnë viruset, krimbat, trojanët (ose kuajt trojan), spyware, adware dhe rootkits.

 • Merchant Bank

  Banka Tregtare - Një bankë ose institucion financiar që përpunon pagesat me karta krediti dhe/ose debiti në emër të tregtarëve. Quhet gjithashtu një "blerës" ose "bankë blerëse".

 • Mobile payment (m

  Pagesë me celular (m-payment) - Një pagesë ku një pajisje celulare përdoret të paktën për fillimin e urdhërpagesës dhe potencialisht edhe për transferimin e fondeve.

 • Mobile Payment Acceptance

  Pranimi i Pagesave në celular - Përdorimi i një pajisjeje celulare për të pranuar dhe përpunuar transaksionet e pagesave. Pajisja celulare zakonisht eshte e lodhur me një aksesor të lexuesit të kartave në treg.

 • Multi

  Autentifikimi me shumë faktorë - Metoda për vërtetimin e një përdoruesi kur verifikohen dy ose më shumë faktorë. Këta faktorë përfshijnë diçka që përdoruesi ka (si një kartë inteligjente ose dongle), diçka që përdoruesi e di (si një fjalëkalim, frazë kalimi ose PIN) ose diçka që përdoruesi është ose bën (të tilla si shenjat e gishtërinjve, forma të tjera biometrike, etj.).

 • Net Payment

  Pagesa Neto - Pagesa për tregtarin për faturat e shitjes me më pak kredite minus tarifa e zbritjes e përshtatshme.

 • Net Revenue

  Të Ardhurat Neto - Të ardhurat e zbritura minus shpenzimet e shkëmbimit

 • Net Settlement

  Shlyerja neto - Shlyerja, nëpërmjet një transferimi aktual të fondeve, të efektit neto të një sërë transaksionesh financiare që përfshijnë klientët e dy ose më shumë bankave.

 • Notification of Change

  Njoftimi i ndryshimit - Një njoftim i jepet një tregtari nga një bankë ose një institucion tjetër financiar që nënkupton se ka pasur një gabim me disa nga informacionet e llogarisë që janë dhënë me një transaksion të caktuar. Njoftimi i ndryshimeve do të përfshijë informacionin e saktë të llogarisë.

 • Online card transaction

  Transaksioni me kartë në internet - Një transaksion me kartë që autorizohet pas miratimit të qartë nga emetuesi në kohën e transaksionit.

 • Online Payments

  Procesi i shkëmbimit të parave elektronikisht për të paguar për mallra ose shërbime, duke përdorur internetin, rrjetet e kompjuterit dhe sistemet e ruajtjes digjitale të vlerave.

 • P2P Payment

  P2P Payment - pagesa nga një person në tjetrin

 • Payer

  Paguesi - Pala në një transaksion pagese që lëshon urdhërpagesën ose pranon transferimin e fondeve te marrësi.

 • Payment

  Pagesa - Në një kuptim të ngushtë, një pagesë është një transferim fondesh që shkarkon një detyrim nga ana e një paguesi kundrejt një përfituesi. Megjithatë, në kuptimin teknik ose statistikor, shpesh përdoret si sinonim për "urdhrin e transferimit".

 • Payment Application

  Aplikacioni i Pagesave - I lidhur me PA-DSS, një aplikacion softueri që ruan, proceson ose transmeton të dhënat e mbajtësit të kartës si pjesë e autorizimit ose vendosjes së transaksioneve të pagesave.

 • Payment Application Vendor

  Shitësi i aplikacionit të pagesave - Një ent që shet, shpërndan ose licencon një aplikacion pagese te integruesit/rishitësit POS për integrim në sistemet e pagesave të tregtarëve, ose drejtpërdrejt te tregtarët për instalimin dhe përdorimin e tyre.

 • Payment Card

  Karta e Pagesës - Një instrument pagese, i cili bazohet në rregullat e një skeme karte, që përdoret për të tërhequr ose vendosur para dhe/ose për të mundësuar një transferim të vlerës me kërkesë të paguesit (nëpërmjet përfituesit) ose të përfituesit në lidhje me një llogari të përdoruesit fundor e lidhur me kartën.

 • Payment Gateway

  Porta e Pagesave - Një sistem elektronik që lejon tregtarët të paraqesin transaksione pagesash te rrjetet e procesimit të pagesave. Ky sistem gjithashtu jep raporte transaksionesh tregtarëve, si dhe shërbime menaxhimi dhe faturimi.

 • Payment Order

  Urdhër pagese - Një udhëzim i dërguar nga një pagues ose një përfitues te një ofrues i shërbimit të pagesave që kërkon ekzekutimin e një transaksioni pagese.

 • Payment processor

  Procesori i pagesave - Një procesor pagese është një kompani që menaxhon procesin e transaksionit me kartë, duke vepruar si një lloj ndërmjetësi midis bankës dhe tregtarit. E thënë thjesht, procesori i pagesave komunikon informacion nga karta e klientit në bankën e tregtarit dhe bankën e klientit. Duke supozuar se ka fonde të mjaftueshme, transaksioni kalon.

 • Payment service provider

  Ofruesi i shërbimit të pagesave - Një person fizik ose juridik që ofron shërbime (p.sh. lëshimin, blerjen, autorizimin e transaksioneve, vërtetimin e përdoruesve fundorë) që mundëson transferimin e vlerës midis përdoruesve fundorë. Kjo përfshin gjithashtu ofruesit e shërbimeve të kripto-aseteve kur ofrojnë shërbime në lidhje me tok-enet e pagesave dixhitale.

 • Payment service user

  Përdorues i shërbimit të pagesave - Një person fizik ose juridik që përdor një shërbim pagese në cilësinë e paguesit, përfituesit ose të dyja.

 • Payment System

  Sistemi i pagesave - Përfshin gjithë procesin për pranimin e pagesave me kartë në një vend shitblerje tregtare (përfshirë dyqane/dyqane dhe dyqane online) dhe mund të përfshijë një terminal pagesash, një regjistër kasë elektronik, pajisje ose sisteme të tjera të lidhura me terminalin e pagesave (për shembull, Wi-Fi për lidhje ose një kompjuter i përdorur për inventarin), serverë me komponentë e-tregtarie si faqet e pagesave, dhe lidhjet me bankën e tregtarit.

 • PIN (Personal Identification Number)

  PIN (Personal Identification Number) - Numri individual ose kodi konfidencial i përdorur nga mbajtësi i kartës për të vërtetuar pronësinë e kartës për transaksionet e terminalit ATM ose POS.

 • PIN Authorization Request

  Kërkesa për autorizim PIN - Një procedurë që i mundëson lëshuesit të vërtetojë identitetin e mbajtësit të kartës duke krahasuar PIN-in me numrat e llogarisë.

 • PIN Verification

  Verifikimi PIN - Një procedurë e përdorur nga ose në emër të Pjesëmarrësit Emetues për të verifikuar identifikimin e Mbajtësit të Kartës si rezultat i përdorimit të PIN-it pas marrjes së një kërkese për transaksion.

 • Receipt

  Faturë - Një përshkrim në kopje të trasaksionit që ndodhi në pikën e shitjes, që përmban si minimum: datën, emrin/lokacionin e tregtarit, numrin kryesor të llogarisë, llojin e llogarisë që u përdor, shumën, numrin e referencës dhe një kod veprimi.

 • Receiver

  Marrësi - Individi, kompania ose institucioni që ka dhënë leje një iniciatori për të lëshuar një rimbursim ose për të ngarkuar një transaksion në llogarinë e tyre bankare.

 • Retailer

  Shitës - Në terma të tregtisë elektronike, çdo biznes që pranon karta krediti ose debitit, metoda të tjera të pagesave alternative ose portofolët dixhitale si burim pagese. Shitësi është palë që ofron mallra për shitje ose ofron shërbime në këmbim të pagesës.

 • Secure Payment Page

  Faqe e Sigurt e Pagesave - Një faqe e sigurt pagese siguron konsumatorët se informacioni i tyre i pagesës është i koduar për privatësinë dhe integritetin e të dhënave përpara se të dërgohet në internet. Kjo faqe zakonisht identifikohet nga "s" në https:// (në vend të http://). Ofruesit e portës së pagesave e bëjnë të mundur këtë lidhje të nevojshme të tregtisë elektronike duke pritur softuerin e portës së pagesave dhe faqet individuale të sigurta të pagesave në serverët e tyre.

 • Security Code

  Kodi i Sigurisë - Një vlerë me tre ose katër shifra e printuar në pjesën e përparme ose pas tyre të panelit të nënshkrimit të një kartë pagese. Ky kod është unik dhe është e lidhur me një kartë individuale, duke u përdorur si një kontroll shtesë për të siguruar se karta është në pronësi të pronarit të vërtetë të kartës, zakonisht gjatë një transaksioni pa praninë e kartës. Po ashtu njihet si një kod sigurie për kartën.

 • Service Provider

  Ofrues Shërbimi - Një entitet biznesi që ofron shërbime të ndryshme për tregtaret. Tipikisht, këta entitete ruajnë, procesojnë, ose transmetojnë të dhëna të kartave në emër të një entiteti tjetër (si një tregtar) OSE janë ofrojës shërbimi të menaxhuar që ofrojnë firewall-e të menaxhuara, zbulim të intruzionit, strehim, dhe shërbime të tjera të lidhura me teknologjinë e informacionit. Gjithashtu quhet edhe "furnizues".

 • Seller or Online Seller

  Shitës ose Shitës Online - Një individ ose biznes që shet produkte ose shërbime dhe mund të pranojë pagesa për produkte dhe shërbime përmes një llogarie shitësi.

 • Shopping Cart Software

  Software-i për Shportën - Software-i për shportën lejon mbajtësin e kartës të zgjedhë artikuj nga një dyqan në internet dhe t'i vendosë ato në një shportë blerjesh virtuale ose një shportë blerjesh. Shporta e blerjes mban mend cilët artikuj janë zgjedhur ndërsa mbajtësi i kartës shikon artikuj të tjerë brenda dyqanit virtual, mban një total të vazhdueshëm dhe mund të kalkulojë taksa dhe transportin. Artikujt në shportën e blerjes porositen në fund nëse mbajtësi i kartës vendos të bëjë këtë.

 • Transaction

  Transaksion - Çdo ngjarje që shkakton një ndryshim në pozicionin financiar ose vlerën neto të një organizate, që rezulton nga aktiviteti normal. Paradhënien e fondeve, blerjen e mallrave në një shitës me pakicë, ose kur një huamarrës aktivizon një linjë kredie rrotulluese. Aktivitetet që prekin një llogari depozite kryhen me kërkesë të pronarit të llogarisë. Një shembull i një transaksioni është procesi që ndodh kur një mbajtës i kartës bën një blerje me një kartë krediti.

 • Transaction Date

  Data e Transaksionit - Data aktuale kur ndodh një transaksion. Përdoret për të regjistruar dhe gjurmuar transaksionet.

 • Transaction Fees

  Tarifa e Transaksionit - Kostot e shërbimit të ngarkuara ndaj një tregtari për çdo transaksion.

 • Transaction ID (Trans ID)

  ID e Transaksionit (Trans ID) - Çdo transaksion brenda sistemit i caktohet një ID unike transaksioni. Ky ID mund të përdoret për të renditur ose identifikuar transaksione specifike brenda sistemit.

 • Transaction Status

  Statusi i Transaksionit - Çdo transaksioni brenda sistemit i jepet një vlerë unike e statusit për të treguar gjendjen aktuale të përpunimit. Një status transaksioni ofron informacion përmbledhës në lidhje me gjendjen dhe veprimet e mëvonshme që mund të kryhen ndaj një transaksioni. Vlerat e mëposhtme mund të shfaqen në fushën e statusit të transaksionit: E autorizuar / Regjistrim në pritje, E regjistruar/ shlyerje në pritje, Kredi / shlyerje në pritje, e refuzuar, e anuluar, e kredituar, gabim i përgjithshëm, gabim në komunikim, u zgjidh me sukses, në shqyrtim, rishikimi dështoi.

 • Transaction Type

  Lloji i Transaksionit - Kjo vlerë tregon llojin e transaksionit të kryer dhe veprimet që mund të shoqërohen me transaksionin.

 • Unencrypted Data

  Të Dhëna të Paenkriptuara - Çdo të dhënë që është e lexueshme pa nevojën për ta dekriptuar atë së pari. Gjithashtu quhet "tekst i qartë" dhe "të dhëna në tekst të qartë".

 • Vendor

  Furnizues - Një entitet biznesi që furnizon një tregtar me një produkt ose shërbim të nevojshëm për zhvillimin e aktivitetit të biznesit. Kur ofrohen shërbime, furnizuesi mund të konsiderohet si një ofrues shërbimi dhe mund të kërkojë qasje në vende fizike ose sisteme kompjuterike brenda mjedisit të tregtarit që mund të ndikojnë në sigurinë e të dhënave të kartës.

 • Verified by Visa®

  Verified by Visa® - Ky është një program i ofruar nga Visa për të rritur sigurinë dhe për të reduktuar mashtrimet në blerjet e iniciuara nga interneti. Një nga protokollet 3-D Secure. Faqja e internetit e tregtarit ndërlidhet me Visa për të marrë fushat e specifikuara në momentin e blerjes. Këto vlera më pas dorëzohen me kërkesën për autorizim për të verifikuar që kjo është një blerje autentike e mbajtësit të kartës.

 • Virtual Payment Terminal

  Terminali virtual i pagesave - akses i bazuar në shfletues webi në një websajt të blerësit, procesorit ose ofruesit të shërbimeve të palëve të treta për të autorizuar transaksionet me kartë pagese. Ndryshe nga terminalet fizike, terminalet e pagesave virtuale nuk i lexojnë të dhënat direkt nga një kartë pagese. Tregtari fut manualisht të dhënat e kartës së pagesës nëpërmjet shfletuesit të webit të lidhur në mënyrë të sigurt. Për shkak se transaksionet e kartës së pagesës futen manualisht, terminalet e pagesave virtuale zakonisht përdoren në vend të terminaleve fizike në mjediset tregtare me vëllime të ulëta transaksionesh.

 • Virtual Private Network (VPN)

  Rrjeti Privat Virtual (VPN) - VPN përbëhet nga qarqe virtuale brenda një rrjeti më të madh, siç është Interneti, në vend të lidhjeve të drejtpërdrejta me tela fizikë. Pikat përfundimtare të tunelit të VPN-së "kalim" nëpër rrjetin më të madh, gjë që bëhet për të krijuar një lidhje private, të sigurt.