Moduli 4

E-payment Përshkrimi

Në kuadër të modulit 4: “E-Payment” në platformën rajonale, gjenden bazat e një prej proceseve më të rëndësishme në biznesin e tregtisë elektronike: Pagesat online dhe transaksionet online.

Ky modul paraqet informacion mbi mundësitë dhe kushtet për zbatimin e procesorëve të pagesave në Shqipërii, një shpjegim se si përpunohen transaksionet online, si dhe një fjalor termash që lidhen me këtë proces, i cili do të ndihmojë aktual dhe Tregtarët aktual dhe të ardhshëm në internet që të njihen me terminologjinë më të përdorur në tregtinë online.