Moduli 4

Përpunimi i transaksioneve online dhe siguria e pagesave online

Kliko këtu për të shkarkuar manualin: “E-Pagesa”

 

Në përpunimin e transaksionit online marrin pjesë 5 subjekte:

 • E-tregtar (shitës),
 • Blerësi (përdoruesi përfundimtar që kryen transaksionin),
 • Banka pranuese, d.m.th. “blerës” (një bankë me të cilën e-tregtari bashkëpunon),
 • Organizata e kartave (Mastercard, Visa, Diners, etj.) dhe
 • Banka emetuese, d.m.th. “emetuesi” (banka – lëshuesi i kartës së blerësit përfundimtar).

Që banka pranuese të përpunojë transaksionin online, kërkohet një portë pagese dhe një procesor pagese.

Hyrja e pagesës është portali përmes të cilit banka pranuese (banka e tregtarit) merr të dhënat e kartës së klientit për përpunim të mëtejshëm.

Procesori i pagesave është një mjet teknik që është një ndërmjetës ndërmjet bankave dhe organizatës ndërkombëtare të kartave (Visa, Mastercard, etj.) për të kryer transaksione online. Procesori i pagesave mund të jetë në pronësi të bankës (i brendshëm) ose banka mund të përdorë një procesor të jashtëm pagese. Procesori i dërgon të dhënat per procesim organizatave të kartave për të shlyer fondet nga transaksionet me kartë.

Njoftim i Rëndësishëm

Tregtari elektronik nuk ka asnjë informacion mbi të dhënat nga karta e pagesës së blerësit. E njëjta gjë transmetohet përmes portës së pagesës direkt në bankën pranuese – banka e tregtarit, e cila më pas përmes procesorit të pagesave (të brendshëm ose të jashtëm) ia transmeton informacionin organizatës së kartave që komunikon me bankën lëshuese të kartës së klientit.

Kliko këtu për të shkarkuar manualin: “E-Pagesa”

 

Shkembimi dhe shlyerja e transaksioneve online.

Clearing është shkëmbimi i informacionit të transaksionit ndërmjet bankës së tregtarit dhe bankës lëshuese të kartës, nepermjet organizatës së kartës Visa ose MasterCard.

Shlyerja është procesi i shkëmbimit të fondeve ndërmjet lëshuesit të kartës dhe bankës së tregtarit për të përfunduar transaksionin.

Shkembimi dhe shlyerja e transaksioneve me kartë lehtësohet përmes Transaction Data Exchange, e cila është infrastruktura elektronike që Visa dhe MasterCard kanë vendosur për të përpunuar transaksionet financiare midis bankave të tyre anëtare. Shkembimi dhe shlyerja e transaksionit ndodh më pas.

Procesi i shlyerjes mund të ndryshojë pak nga një bankë përpunuese në tjetrën, por në përgjithësi kalon nëpër fazat e mëposhtme:

 1. Pas përfundimit të ditës së punës, banka e tregtarit dorëzon informacionin e transaksionit në organizatën përkatëse të kartës (Visa ose MasterCard).
 2. Organizata e kartës shkemben, shlyen dhe dërgon informacionin e transaksionit në bankën lëshuese të kartës dhe më pas e shlyen atë duke kredituar llogarinë bankare të tregtarit dhe duke debituar llogarinë e lëshuesit të kartës.
  1. Shuma e kredituar në bankën e tregtarit është e barabartë me shumën e transaksionit, minus tarifat dhe minus komisionin (tarifa që Visa dhe MasterCard ngarkojnë për përpunimin e çdo transaksioni me kartë).
  2. Shuma e debituar nga llogaria e lëshuesit të kartës është e barabartë me shumën e transaksionit, minus tarifat e kthimit të përcaktuara nga Visa dhe MasterCard.
 3. Banka e tregtarit merr fondet e saj, zakonisht brenda 24 orëve nga transaksioni, dhe krediton llogarinë e tregtarit, zakonisht brenda 48 orëve nga transaksioni. Tregtari elektronik merr një shumë të barabartë me shumën e kredituar në llogarinë e bankës që përpunon transaksionin, minus tarifat e procesimit të pagesave (kostot dhe tarifat që tregtari ka rënë dakord të paguajë për shërbimet e përpunimit të kartave).
 4. Lëshuesi i kartës informon për transaksionin e kryer në llogarinë e mbajtësit të kartës.