Moduli 5

Dorëzimi

Në Shqipëri, ka 25 zyra postare të regjistruara aktive që janë nën juridiksionin e entit rregullator kombëtar në fushën e shërbimeve postare, (AKEP) Agjencia kombëtare e postave. Nga të gjitha këto, 8 zyra postare, përveç dërgesave vendore, operojnë gjithashtu me dërgesa ndërkombëtare.

Çdo përdorues i shërbimeve postare ka të drejtën për një shërbim universal që ofrohet me cilësi të caktuar dhe me çmime të përballueshme në të gjithë territorin e Shqipërisë.

SHËRBIMI UNIVERSAL PËRMBAN:

 • Pranimin, transferimin, renditjen dhe shpërndarjen e artikujve postarë deri në 2 kg,
 • pranimin, transferimin, renditjen dhe shpërndarjen e pakove deri në 10 kg,
 • artikujt postarë të regjistruar dhe artikujt me vlerë të shënuar dhe pranimin, transmetimin,
 • renditjen dhe shpërndarjen e artikujve postarë për njerëzit e verbër dhe për njerëzit me pamje të kufizuar pjesërisht.

Ofruesi i shërbimit universal është i detyruar të publikojë çmimet për ofrimin e shërbimit universal, të miratuara nga Agjencia, në faqen e tij të internetit dhe në ambiente të biznesit të destinuara për përdoruesit e shërbimeve postare.

DETYRAT E DËRGUESIT

Dërguesi i dërgesës është përgjegjës për:

 • paketimin e brendshëm të artikullit postar
 • të tregojë vlerën e vërtetë të përmbajtjes së dërgesës me vlerë të shënuar
 • për të gjitha dëmet e shkaktuara nga dërgesa e tij ndaj artikujve të tjerë postarë, pasurive dhe objekteve të ofruesve të shërbimeve postare për shkak të paketimit të papërshtatshëm

ANKESAT PËR DËRGESAT

Ofruesit e shërbimeve postare janë përgjegjës për dëmet e shkaktuara ndaj postës së regjistruar, postës me vlerë të shënuar dhe pakove në rast të:

 • humbjes, vjedhjes, ose dëmtimit të dërgesës dhe
 • kalimit të afatit të dorëzimit

Çdo përdorues i shërbimeve postare ka të drejtën të kundërshtojë një vendim, ose një procedurë të ndërmarrë nga ofruesi i shërbimeve postare në lidhje me qasjen në shërbime dhe ofrimin e shërbimeve. Përdoruesi mund të paraqesë një kundërshtim te ofruesi i shërbimeve postare brenda 30 ditëve nga dita kur merr vesh për vendimin ose procedurën e ofruesit të shërbimeve postare.

Ofruesi i shërbimeve postare është i detyruar të pranojë një ankesë dhe të përgjigjet ndaj një ankesë të paraqitur: ndërkombëtar.

 • brenda 30 ditëve për artikujt postarë në trafikun postar të brendshëm dhe brenda
 • dy muajsh për artikujt postarë në trafikun postar

Në rastet kur përdoruesi i shërbimeve postare nuk merr përgjigje ndaj ankesës nga ofruesi i shërbimeve postare, nuk i jepet mundësia të paraqesë një ankesë, ose nuk është i kënaqur me përgjigjen pas ankesës, ai ka të drejtën të paraqesë një kërkesë për të nisur një procedurë te Agjencia, brenda 15 ditëve pas skadimit të afatit të caktuar më sipër.

Nëse ka nevojë për një ankesë, blerësi, e paraqet atë direkt te tregtari elektronik, dhe tregtari elektronik me të drejtat dhe detyrimet e mësipërme i përgjigjet përkatësisht postës pas marrjes së ankesës.