Informacion i pergjithshem

Në Shqipëri, ka 25 zyra postare të regjistruara aktive që janë nën juridiksionin e entit rregullator kombëtar në fushën e shërbimeve postare, (AKEP) Agjencia kombëtare e postave. Nga të gjitha këto, 8 zyra postare, përveç dërgesave vendore, operojnë gjithashtu me dërgesa ndërkombëtare.

Çdo përdorues i shërbimeve postare ka të drejtën për një shërbim universal që ofrohet me cilësi të caktuar dhe me çmime të përballueshme në të gjithë territorin e Shqipërisë.

SHËRBIMI UNIVERSAL PËRMBAN:

 • Pranimin, transferimin, renditjen dhe shpërndarjen e artikujve postarë deri në 2 kg,
 • pranimin, transferimin, renditjen dhe shpërndarjen e pakove deri në 10 kg,
 • artikujt postarë të regjistruar dhe artikujt me vlerë të shënuar dhe pranimin, transmetimin,
 • renditjen dhe shpërndarjen e artikujve postarë për njerëzit e verbër dhe për njerëzit me pamje të kufizuar pjesërisht.

Ofruesi i shërbimit universal është i detyruar të publikojë çmimet për ofrimin e shërbimit universal, të miratuara nga Agjencia, në faqen e tij të internetit dhe në ambiente të biznesit të destinuara për përdoruesit e shërbimeve postare.

DETYRAT E DËRGUESIT

Dërguesi i dërgesës është përgjegjës për:

 • paketimin e brendshëm të artikullit postar
 • të tregojë vlerën e vërtetë të përmbajtjes së dërgesës me vlerë të shënuar
 • për të gjitha dëmet e shkaktuara nga dërgesa e tij ndaj artikujve të tjerë postarë, pasurive dhe objekteve të ofruesve të shërbimeve postare për shkak të paketimit të papërshtatshëm

ANKESAT PËR DËRGESAT

Ofruesit e shërbimeve postare janë përgjegjës për dëmet e shkaktuara ndaj postës së regjistruar, postës me vlerë të shënuar dhe pakove në rast të:

 • humbjes, vjedhjes, ose dëmtimit të dërgesës dhe
 • kalimit të afatit të dorëzimit

Çdo përdorues i shërbimeve postare ka të drejtën të kundërshtojë një vendim, ose një procedurë të ndërmarrë nga ofruesi i shërbimeve postare në lidhje me qasjen në shërbime dhe ofrimin e shërbimeve. Përdoruesi mund të paraqesë një kundërshtim te ofruesi i shërbimeve postare brenda 30 ditëve nga dita kur merr vesh për vendimin ose procedurën e ofruesit të shërbimeve postare.

Ofruesi i shërbimeve postare është i detyruar të pranojë një ankesë dhe të përgjigjet ndaj një ankesë të paraqitur: ndërkombëtar.

 • brenda 30 ditëve për artikujt postarë në trafikun postar të brendshëm dhe brenda
 • dy muajsh për artikujt postarë në trafikun postar

Në rastet kur përdoruesi i shërbimeve postare nuk merr përgjigje ndaj ankesës nga ofruesi i shërbimeve postare, nuk i jepet mundësia të paraqesë një ankesë, ose nuk është i kënaqur me përgjigjen pas ankesës, ai ka të drejtën të paraqesë një kërkesë për të nisur një procedurë te Agjencia, brenda 15 ditëve pas skadimit të afatit të caktuar më sipër.

Nëse ka nevojë për një ankesë, blerësi, e paraqet atë direkt te tregtari elektronik, dhe tregtari elektronik me të drejtat dhe detyrimet e mësipërme i përgjigjet përkatësisht postës pas marrjes së ankesës.

A e dini se?

Tatimi mbi fitimin si % e fitimeve tregtare është më i larti në Shqipëri (14.1).

Zbulo më shumë

Abonimi në buletin

Merrni njoftime kur moduli tjetër të jetë i disponueshëm

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Popullsia 2072531
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1434451
Përdorimi i internetit 84%
Blerësit në internet 40%
Monedha Macedonian denar
PBB për frymë, PPP 17015.23

Albania

Popullsia 2837743
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1931355
Përdorimi i internetit 70% (2019)
Blerësit në internet 10% (2019)
Monedha Albanian lek
PBB për frymë, PPP 13899.93

Serbia

Popullsia 6908224
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 4530026
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 48%
Monedha Serbian dinar
PBB për frymë, PPP 19366.76

Kosovo

Popullsia 1775378
Popullsia e moshës 16-64 vjeç /
Përdorimi i internetit 97%
Blerësit në internet 47%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Popullsia 3280815
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 2216576
Përdorimi i internetit 74%
Blerësit në internet 38%
Monedha Bosnia and Herzegovina convertible mark
PBB për frymë, PPP 15732.84

Moldova

Popullsia 2620495
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1876763
Përdorimi i internetit 76%
Blerësit në internet 34%
Monedha Moldovan leu
PBB për frymë, PPP 12995.56

Montenegro

Popullsia 621306
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 411215
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 29%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 20542.71

Qendra e burimeve dhe informacionit mbi aspektet kyçe të tregtisë elektronike për të gjithë anëtarët e CEFTA-s

ECOMMERCE FOR ALL

Zbulo më shumë Zbulo më shumë
* Ky përcaktim nuk sjell asnjë pasojë në qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244 ( Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara) dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Zbatues në Shqipëri