Faktet për biznesin

Indeksi i Lehtësisë së të Bërit Biznes i publikuar nga Banka Botërore zgjati nga raporti i saj i parë në vitin 2003 deri në atë përfundimtar në vitin 2020. Që nga viti 2023, raporti më i fundit është ai përfundimtar nga viti 2020. Përveç kësaj, ne paraqesim disa tregues të rëndësishëm për biznesin si:

 • Rangu i lehtësisë së të bërit biznes (1=shumica e rregulloreve miqësore për biznesin);
 • Rezultati i lehtësisë së të bërit biznes;
 • Fillimi i rangimit për biznes
 • Procedurat (numri)
 • Taksat për pagimin e pikëve
 • Totali i tatimit dhe normës së kontributit (% e fitimit)
 • Rangu për tregti përtej kufijve
 • Kostoja e eksportit: Përputhshmëria dokumentare (USD)
 • Kostoja e importit: Përputhshmëria dokumentare (USD)
 • Kostoja e eksportit: Përputhshmëria kufitare (USD)
 • Kostoja e importit: Përputhshmëria kufitare (USD)

*Burimi: Banka Botërore 2023, të dhënat e fundit të disponueshme për vitin 2020

“Rangu i Lehtësisë së të bërit biznes” jep një paraqitje të shkurtër të klimës për kryerjen e biznesit në të gjithë tregjet. Maqedonia e Veriut renditet më e mira në rajonin e CEFTA-s (#17) dhe Bosnja dhe Hercegovina më e keqja (#90).

*Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Treguesi “Rezultati i lehtësisë së të bërit biznes” varion nga më i ulëti (65.4) në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe më i larti (80.7) në Maqedoninë e Veriut.

*Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Rangu “Fillimi i një biznesi” është më i miri në Kosovë (#12) dhe më i keqi në Bosnjë dhe Hercegovinë (#184).

“Numri i procedurave për fillimin e një biznesi” është më i ulët në Kosovë dhe Moldavi (3) dhe numri më i lartë kërkohet në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Rezultatet “Pagimi i taksave” janë më të ulëtat në Moldavi (32) dhe më të lartat në Bosnjë dhe Hercegovinë (141).

Totali i tatimit dhe normës së kontributit (% e fitimit) është më i miri në Maqedoninë e Veriut (13) dhe më i keqi në Moldavi (38.7).

Rangu “Tregtia përtej kufijve” është më i miri në Serbi (#23) dhe më i keqi në Malin e Zi (#41).

Kostoja e eksportit: Përputhshmëria dokumentare është më e ulët në Shqipëri (10 USD) dhe më e larta në Kosovë (50 USD).

Kostoja e importit: Përputhshmëria dokumentare është më e ulëta në Shqipëri (10 USD) dhe më e larta në Malin e Zi (60 USD).

Kostoja e eksportit: Përputhshmëria kufitare është më e ulët në Serbi (47.3 USD) dhe më e larta në Kosovë (105 USD).

Kostoja e importit: Përputhshmëria kufitare është më e ulëta në Serbi 52 (USD) dhe më e larta në Malin e Zi (305.6 USD).

* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të KS dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.